Το γραφείο μας έχοντας πολυετή εμπειρία σε όλο το φάσμα της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας προσφέρει λογιστικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Αν θέλετε να επιτύχετε….

Να αφιερώσετε τον χρόνο σας σε εκείνες τις λειτουργίες που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας και όχι αποκλειστικά μόνο στο λογιστήριο.

Να έχετε έναν σύμβουλο αρωγό σε κάθε βήμα σας που να σας δίνει καινοτόμες λύσεις βασισμένες στην εκτεταμένη εμπειρία του καθώς και σε ένα ευρύ φάσμα από πολλούς κλάδους της αγοράς.

Να σας παρέχει πλήθος αναφορών βασισμένες στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς, πάντα σε συμμόρφωση με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και όλα αυτά μέσα από ανταγωνιστικές αμοιβές.

Εάν η επίτευξη των στόχων σας είναι μονόδρομος τότε η επιλογή σας οδηγεί σε μας.

Αναλυτικότερα οι λογιστικές υπηρεσίες που μπορούμε να σας προσφέρουμε :

 • Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου (τακτικού & έκτακτου ) με σύγχρονες μεθόδους
 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία ή στην έδρα της επιχείρησης
 • Υποβολή ΦΜΥ
 • Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ
 • Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατων – προμηθευτών ΜΥΦ
 • Μετατροπές  – Συγχωνεύσεις  – Απορροφήσεις επιχειρήσεων
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων , ισολογισμών – αποτελεσμάτων χρήσης με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Ενάρξεις και διακοπές επιχειρήσεων
 • Υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος – έντυπο Ν- εντύπου φορολογικής αναμορφώσεως – Ε3 -Ε2
 • Διαγνωστικός έλεγχος για την ορθή ή μη λειτουργία της επιχείρησης καθώς και μελέτες βιωσιμότητας, με εξελιγμένες μεθόδους που διαθέτει το λογιστικό -φοροτεχνικό  γραφείο BOTAXIS
 • Σύνταξη ταμειακών ροών
 • Ίδρυση αλλοδαπών εταιρειών και υποκαταστημάτων
 • Παρακολούθηση και υποβολή δηλώσεων ενδοκοινοτικών συναλλαγών εντός Ευρωπϊκής Ένωσης καθώς και τρίτων χωρών

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία της έναρξης και τις λογιστικής παρακολούθησης ενός υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα.
Έχουμε την εμπειρία, και την ικανότητα μετά την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν πολλές αλλοδαπές εταιρείες που πήραμε την έγκριση της ίδρυσης , του υποκατάστημα στην Ελλάδα.

Γ.Ε.ΜΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 50,50α,50β Ν.2190/20)

 1. Απόφαση της αλλοδαπής εταιρείας για ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα προσδιορίζοντας τον σκοπό, την έδρα και την επωνυμία του υποκαταστήματος.
 2. Καταστατικό της αλλοδαπής εταιρείας, όπως ισχύει κατά την χρονική περίοδο της αίτησης με θεώρηση από την αρμόδια αρχή της έδρας της.
 3. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας της έδρας της ότι η εταιρεία δεν διαλύθηκε ούτε ανακλήθηκε η άδεια σύστασής της.
 4. Βεβαίωση για τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την αλλοδαπή εταιρεία στην έδρα της.
 5. Τον αριθμό μητρώου καταχωρήσεως της εταιρείας στην έδρα της. Εξαιρούνται οι εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που το δίκαιο της χώρας τους δεν προβλέπει την καταχώριση σε μητρώο.
 6. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής για το καταβλημένο κεφάλαιο της αλλοδαπής εταιρείας, όταν πρόκειται για εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 7. Συμβολαιογραφική ή Προξενική πράξη διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και αντίκλητου της εταιρείας στην Ελλάδα, που μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο.
  Σημείωση: Ο πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος, που θα οριστεί και θα διαμένει στην Ελλάδα, πρέπει να υποβάλλει:
  α)Αν πρόκειται για υπήκοο κράτους της Ε.Ε.: ακριβές αντ/φο Αστυνομικής Ταυτότητας / Διαβατηρίου ή
  β)Αν πρόκειται για υπήκοο κράτους εκτός Ε.Ε.: ακριβές αντ/φο Άδειας Διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή Άδειας Διαμονής ως διαχειριστής ΕΠΕ και ως Νόμιμος εκπρόσωπος ή μέλος ΔΣ ΑΕ.
 8. Βεβαίωση Ε.Ε.Α. για την προέγκριση της Επωνυμίας ή / και του Διακριτικού Τίτλου του υποκαταστήματος.
 9. Αίτηση (συμπλήρωση του παρόντος εντύπου που υπογράφεται ενώπιον της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, είτε από τον διορισθέντα πληρεξούσιο αντιπρόσωπο και αντίκλητο, είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του (με απλή εξουσιοδότηση, στην οποία είναι θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του).
 10. Έντυπο Μ3 (του υποκαταστήματος) προς έλεγχο.

Σημειώσεις:
• Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, που εκδίδονται στην αλλοδαπή, πρέπει να έχουν θεώρηση APOSTILLE ή προξενικής αρχής και επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.
• Για τις Εταιρείες με έδρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υπάρχει σύμβαση αμοιβαιότητας με την Ελλάδα για τις Ε.Π.Ε.,
• Για την έγκριση εγκατάστασης στην Ελλάδα υποκαταστήματος αλλοδαπής ΕΠΕ ή ΑΕ εκτός χωρών Ε.Ε. το ελάχιστο κεφάλαιο της μητρικής εταιρείας πρέπει να είναι απαραίτητα ίσο με το ελάχιστο προβλεπόμενο κεφάλαιο για όμοιου Νομικού τύπου Ελληνικών Εταιρειών.