Οι μεγάλες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία και η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών για την εκπλήρωση των περισσοτέρων φορολογικών υποχρεώσεων, καθιστούν δυσεπίλυτο πρόβλημα την ενασχόληση με τα φορολογικά θέματα. Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη παροχή φορολογικής υποστήριξης φυσικών προσώπων με στόχο να καλύψουμε πλήρως τις ανάγκες των πελατών μας.

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες:

 • Συμπλήρωση και υποβολή αρχικών Φορολογικών Δηλώσεων (Ε1, Ε2, Ε9).
 • Συμπλήρωση και υποβολή συμπληρωματικών ή τροποποιητικών Φορολογικών Δηλώσεων (Ε1, Ε2, Ε9, ΦΑΠ).
 • Φοροτεχνικός σχεδιασμός, υπολογισμός και συμπλήρωση εντύπου ανάλωσης κεφαλαίου που έχει δηλωθεί σε προγενέστερες Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος για κάλυψη τεκμηρίων αγοράς ή και διαβίωσης.
 • Φορολογική εκπροσώπηση κατοίκων εξωτερικού.
 • Εκτύπωση σημειώματος (ταυτότητας) πληρωμής φόρων και απόδοσης μέσω τράπεζας (e-banking).
 • Εκτύπωση βεβαίωσης αποδοχών συνταξιούχων, από Ασφαλιστικά Ταμεία.
 • Δήλωση μεταβολών προσωπικών στοιχείων φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ.
 • Κοινοποίηση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, σε TAXIS μέσω internet.
 • Κατάθεση Μισθωτηρίων σε TAXIS μέσω internet.
 • Μεταβολή στοιχείων (Διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, λοιπά προσωπικά στοιχεία) σε TAXIS.
 • Ολοκλήρωση εργασίας σε Δ.Ο.Υ., για εκχώρηση μισθωμάτων (ανείσπρακτα εισοδήματα ενοικίων) στο Ελληνικό Δημόσιο.
 • Ολοκλήρωση ενεργειών παραλαβής κλειδάριθμου, από Δ.Ο.Υ.
 • Έκδοση ΑΦΜ.
 • Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών σε Δ.Ο.Υ.
 • Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών μέσω TAXIS.
 • Ρύθμιση οφειλών σε ΙΚΑ.
 • Παραλαβή φορολογικής ενημερότητας μέσω internet (σε περίπτωση μη ύπαρξης οφειλών) ή από Δ.Ο.Υ. (σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών για τις οποίες έχει γίνει ρύθμιση).
 • Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας.
 • Εκτύπωση ηλεκτρονικού παραβόλου.
 • Εκτυπώσεις δεδομένων TAXIS (Δήλωση φόρου εισοδήματος, Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, ταυτότητα πληρωμής κλπ).
 • Συμπλήρωση και κατάθεση Δήλωσης «ΕΝΤΥΠΟ Α21» για λήψη επιδόματος τέκνων.
 • Συμπλήρωση και κατάθεση Αίτησης για επίδομα πετρελαίου – θέρμανσης.
 • Εκτύπωση ενσήμων ασφάλισης ΙΚΑ.
 • Παρακολούθηση και απόδοση μισθοδοσίας οικιακής βοηθού, κηπουρού, καθαρίστριας κλπ ειδικοτήτων. Ολοκλήρωση υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εργασιακή σχέση (Βεβαίωση Αποδοχών, Αναλυτική Περιοδική Δήλωση ΙΚΑ κλπ).
 • Σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομής, συμπλήρωση και υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης ΙΚΑ, οικοδομοτεχνικών έργων.
 • Συμπλήρωση και υποβολή Δηλώσεων Εθνικού Κτηματολογίου.
 • Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης.
 • Σε περίπτωση που προτίθεστε να ασκήσετε επαγγελματική δραστηριότητα, επεξήγηση δεδομένων νομικού, φορολογικού πλαισίου και συμβούλευσή σας για την επιλογή Νομικής μορφής επιχείρησης (Ατομική, Ε.Ε., Ο.Ε., Ι.Κ.Ε, Ε.Π.Ε., Α.Ε.) με στόχο την καλύτερη δυνατή νομική σας κατοχύρωση με το μικρότερο δυνατό κόστος φόρου. Ανάληψη συνόλου εργασιών έναρξης επιχείρησης, ανεξαρτήτου Νομικής μορφής.
 • Ολοκλήρωση εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κλπ) που σχετίζονται με τη δραστηριότητα μας.